Logo LEVV

Privacy Policy

Style Labels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Style Labels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Style Labels zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Style Labels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Het inschrijving formulier Nieuwsbrief. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style Labels de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Style Labels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten voor direct marketing

Persoonsgegevens van klanten voor direct marketing worden door Style Labels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Het informeren van klanten omtrent collecties en acties. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Het emailbestand. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style Labels de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Klantnaam; - E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Style Labels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten voor prospecten

Persoonsgegevens van klanten voor prospecten worden door Style Labels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Het aangaan van eventueel een nieuwe klantrelatie. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Informatieformulier op de website. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style Labels de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Contact; - Winkelnaam; - Telefoonnummer; - Woonplaats; - E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Style Labels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd tot er met de overeenkomst. Indien er geen overeenkomst ontstaat vervallen de persoonsgegevens ook.

Verwerking van persoonsgegevens van modellen voor fotoshoots

Persoonsgegevens van modellen voor fotoshoots worden door Style Labels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Het organiseren van fotoshoots voor marketing doeleinden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Aanmeldformulier op website. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style Labels de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Drie foto’s; - Voornaam; - Kledingmaat; - E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Style Labels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende maximaal twee jaar. De persoonsgegevens kunnen eerder vervallen als het model buiten de geschikte maten valt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: - Het verzorgen van de internetomgeving; - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; - Het onderhouden van het boekhoudpakket / ERP; - Het onderhouden van Microsoft Office 365; - Het verzorgen van de beveiligde interne server; - Het verzorgen van benodigdheden voor marketing doeleinden; Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Style Labels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens Style Labels van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Style Labels Veersedijk 45 3341 LL Hendrik Ido Ambacht +31 (0) 78-6101189 info@stylelabels.nl

Disclaimer

LEVV Labels B.V. (Kamer van Koophandel: 71112456), hierna te noemen LEVV Labels, verleent u hierbij toegang tot www.levvlabels.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. LEVV Labels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

LEVV Labels spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LEVV Labels. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LEVV Labels nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LEVV Labels. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LEVV Labels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.